دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسمعیل میرزا

پسر سکینه خانم و سلطان مجید میرزا؛ همسر اقدس خانم بهنام (دختر رضا قلیخان اعتمادالسلطان) و پدر فرخ، فرمند، و لیلی (لیلا)

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید