دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر خان نیر همایون

پسر فاطمه خانم و شیر علی خان دنبلی؛ پدر ناصر همایون و سیاوش برمکی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید