دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسر السلطنه

دختر ملک زاده خانم عزت الدوله و یحیی خان معتمد الملک (مشیر الدوله)؛ خواهر حسین خان معتمدالملک

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید