دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سرور السلطنه

دختر سلطان مراد میرزا حسام السلطنه و همسر کامران میرزا نایب السلطنه؛ مادر ملکه جهان خانم شریک السلطنه، معصومه، قمرالملوک، فتحعلی میرزا، و محمد مهدی میرزا ظل السلطنه

بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، نشر زوار، تهران، ۱۳۵۷، جلد ۳، ص۱۵۲. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید