دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا بابا حکیم باشی (ملک الاطباء)

و ۶۸۷ یا ۶۸۸ ق

حاجی آقا بابا رشتی از پزشکان خاصه ناصرالدین شاه و ملقب به حکیم باشی و ملک الاطباء

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، تهران، نشر نی، ۱۳۶۴، ص۱۷۰. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید