دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مشهدی خانم

ت ۱۲۲۰ ش
و ۱۳۱۰ ش

مادر علی اصغر شکری زاد؛ مادر شوهر خورده خانم (تاتیانا) نخجوانی؛ مادربزرگ پوران، سیروس، و پرویز

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید