دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آصف الوزاره

همسر معصومه؛ پدر میرزا محمود خان آصفی، وثوق الوزاره، و جواد آصفی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید