دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعظم الملوک

دختر صغری تبریزی (موثقی) و امام قلی میرزا؛ او در جوانی درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید