دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بلقیس تهرانی

یکی از همسران امام قلی میرزا؛ و مادر سلطان مسعود میرزا، رقیه سلطان (رفعت الدوله)، علیقلی میرزا، فخر تاج، و مهدیقلی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید