دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جلال خان توللی

جلال خان صندوقدار (توللی) پسر عبدالله خان توللی؛ او با اخترالملوک ازدواج کرد و فرزند آنها ناهید است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید