دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اخترالملوک

دختر میرزا ابراهیم منشی باشی؛ همسر جلال خان صندوقدار توللی و مادر ناهید

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید