دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بلقیس

همسر اول علی اصغر معینیان؛ مادر فرنگیس، پوران، توران، امیر، و محمد باقر

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید