دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پوران

دختر اختر خانم و بهادرالملک؛ ابتدا با ایلخانی ازدواج کرد. همسر دوم او علی اصغر معینیان بود و فرزندشان یزدجرد است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید