دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سکینه نفیسی

ت ۱۲۶۵ ش
و ۱۳۶۰ ش

دختر بی‌بی حوا و حکیم عبدالرضا نفیسی (حکیم باشی)؛ او با نعمت الله نفیسی ازدواج کرد و فرزند آنها جنت نفیسی است.

صاحب مجموعه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید