دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جنت نفیسی

دختر سکینه نفیسی و نعمت الله نفیسی؛ وی با مهدی مرآت اسفندیاری ازدواج کرد و فرزندان آنها شهین و فرین هستند.

صاحب مجموعه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید