دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهدی مرآت اسفندیاری

پسر بدرالسادات (بدری) حسینی و حسن مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه)؛ وی با جنت نفیسی ازدواج کرد و فرزندان آنها شهین مرات اسفندیاری و فرین مرآت اسفندیاری هستند.

صاحب مجموعه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید