دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدرالسادات حسینی

بدرالسادات (بدری) حسینی، دختر سلطنت خانم و سید حسین حسینی، با حسن مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) ازدواج کرد و فرزندان آنها مهدی مرآت اسفندیاری، بتول اسفندیاری، و معصومه اسفندیاری هستند.

صاحب مجموعه بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید