دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی کبری

همسر حاج میرزا حسن خان رئیس الاطباء (نفیسی)؛ مادر ربابه و علی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید