دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زین‌العابدین خان سعدالدوله

همسر دوم بی بی فاطمه (دختر بی بی سلطان خانم و ابراهیم خان سعدالدوله)؛ پدر زهرا خانم، عصمت خانم، و علی اکبر خان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید