دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس خان میرپنج

همسر اول بی بی فاطمه (دختر بی بی سلطان خانم و ابراهیم خان سعدالدوله)؛ پدر بی بی سلطنت خانم و مرتضی قلی خان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید