دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی صاحب سلطان (همسر ابراهیم خان سعدالدوله)

بی بی صاحب سلطان یا بی بی صاحب خانم، همسر ابراهیم خان سعدالدوله و مادر گوهرتاج و بی‌بی فاطمه

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید