دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم نصوحی پور (تهرانچی)

و ۱۳۵۸ ش

ابوالقاسم نصوحی پور (تهرانچی)، پسر خدیجه تهرانچی و محمد جعفر تهرانچی، در سال ۱۳۲۳ شمسی با محبوبه رحیمی دانش ازدواج کرد و فرزند آنها سعید نصوحی پور است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید