دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استاد غفار

استاد غفار نجار در سال ۱۳۰۹ قمری با خانم ازدواج کرد و فرزندان آن‌ها ربابه و رخساره هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید