دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا خانم بزرگ

زهرا خانم، معروف به زهرا خانم بزرگ، همسر دوم شوکت نظام عامری و مادر انیس شوکت، عامردخت، آذردخت، احمد، و محمود

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید