دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا خانم کوچک

زهرا خانم ابتدا با افتخار نظام عامری ازدواج کرد و پسرشان مهدی نام دارد. پس از فوت افتخار نظام، با عموی او، شوکت نظام ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از عباس، ضیاء شوکت، و فروغ شوکت. او را زهرا خانم کوچک صدا می‌کردند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید