دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج محمد حسین نمازی

پسر خدیجه خانم و حاج محمد علی نمازی؛ پدر مهدی، فرخنده، رخشنده، زمان، محمدباقر، محمدتقی، خاتون جان، ابوالقسیم، و عبدالکریم

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید