دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایران

دختر ماه منظر و یوسف پورتات؛ خواهر توران، الیاس، موسی، آقا جان، نعمت الله، و یعقوب.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید