دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا جان

پسر ماه منظر و یوسف پورتات؛ برادر ایران، توران، الیاس، موسی، نعمت الله، و یعقوب.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید