دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالحسن رضی

پسر اخترالسلطنه شیبانی صالح و سید رضی صحت طباطبایی؛ همسر مهین بانو شیبانی؛ فرزندان آن‌دو: حمید رضا، فاطمه، مهرآسا، و شعله

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید