دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم غفاری (مختارالسلطنه)

همسر فرح الدوله غفاری؛ و پدر مکرم السلطنه و شرافت السلطنه

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید