دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهدی خازنی

پسر معزّزالسلطنه و نوه قمرالسلطنه؛ وی همسر دوم رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری بود. آنها صاحب یک فرزند به نام بهمن خازنی مقدم بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید