دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه (شرافت اعظم) زاهدی

ت ۱۳۰۵ ش
و ۱۳۷۹ ش

دختر رقیه (شرافت الدوله) خواجه نوری و رحمت الله زاهدی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید