دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ام هانی خانم

مشهور به عروس خانم یا عروس املش؛ مادر عبدالعلی خان صوفی سیاوش؛ سومین همسر عقدی نصرت الله خان صوفی سیاوش بود، و مسئول خرج ماهیانه خانه و زنان دیگر بود؛ خواهرانش سودابه (سودابه باجی) و آباجی خانم (سید باجی آباجی) نام داشتند.

این اطلاعات را صاحب مجموعه در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید