دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج میرزا اسدالله

پدر عبدالحسین (احتشام دیوان)، حیدر سلطان، حاجیه فرنگیس (شمس السلطنه)، میرزا علی خان، و رابعه

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید