دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس

دختر معصومه دبیراعظم بهرامی (شرافت السلطنه) و دبیر اعظم بهرامی

این اطلاعات برگرفته از توضیحات عکس های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید