دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد قلی خان (سردار بهادر)

پسر بی‌بی صنم و علی قلی خان (سردار اسعد دوم)؛ با فروغ ظفر ازدواج کرد و فرزندانش عبارتند از: بی‌بی جهان، افراسیاب، ماری، و امیرحسین

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید