دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

باقر نظمی

همسر شوکت الملوک؛ آنها پنج فرزند داشتند: محمدعلی، علی، علیرضا، قیصر(بانو)، و محمدرضا.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید