دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پری بنابی

پری بنابی یکی از همسران امام قلی میرزا بود؛ آنها یک فرزند داشتند به نام شوکت الملوک.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید