دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس دباغی

دختر سلطان فرقانی و حاج احمد دباغی؛ همسر رحیم قاسمی

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید