دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج رحیم قاسمی

پسر شازده خانم نعمتی و محمد کاظم قاسمی؛ همسر اقدس دباغی

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید