دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایران دباغی

ایران دباغی، دختر سلطان فرقانی و حاج احمد دباغی، با مصطفی عابدی ازدواج کرد. مینو (معصومه)، مینا (صدیقه)، فاطمه، میترا (محترم)، و احترام فرزندان آنها هستند.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید