دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول زینلی

بتول زینلی با مهدی باقری ازدواج کرد و صاحب پنج فرزند شدند به‌نام های حمید، سعید، طاهره، طیبه، و محمد.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید