دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابراهیم طریقت

با حبیبه باقری ازدواج کرد و فرزندانشان علی، اصغر، فاطمه، حسین، و زهرا نام دارند.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید