دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیگم خانم

او با مهدی خاکسار ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از: بی بی خانم (صغری)، سکینه سلطان (دایزه)، حسین، و محمد.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید