دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیگم آغا

همسر حسن خان فرقانی و مادر ملوک، توران، ایران، و علی.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید