دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج احمد دباغی

پسر سکینه صادقی و حاجی خان دباغی؛ او با سلطان فرقانی ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از: ملوک، ایران، عفت، اقدس، غلامحسین، زهرا، قاسمعلی، ملکه، و طیبه.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید