دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

النا (همسر میرزا جواد مؤیدی)

النا همسر میرزا جواد مؤیدی بود. آن‌ها دو فرزند به نام های اسکندر و جمشید داشتند.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید