دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسکندر مؤیدی

پسر النا (اهل روسیه) و میرزا جواد مؤیدی، و همسر آلانقو افشار استاجلو. اسکندر و آلانقو سه فرزند به نام های فرهاد، بهمن و یاسمین (صاحب مجموعه) داشتند.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید