دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تموچین افشار

پسر ملک سلطان خانم و جمشید افشار سوباتایلو (مجدالسلطنه)

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید