دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اکبر افشار

پسر قیصر خانم و میرزا رحیم میرپنج افشار؛ همسر اول آلجای افشار سوباتایلو که نام پسر آنها رحیم (تمقاچ) بود. اکبر افشار برادر حسین افشار استاجلو بود.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید